Aktuality

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania
pdf Turcovce - vodovod
pdf Hrubov - vodovod
pdf Katastrálna mapa
Výzva na predloženie ponuky - zákazka s nízkou hodnotou - Prístupová komunikácia v obci Turcovce
pdf Výzva Turcovce
doc Príloha č. 1 ZoD
xls Príloha č. 2 Zadanie
doc Príloha č. 3 Kritériá
docx Príloha č. 4 Vyhlásenie uchádzača
Aktuality
pdf Testovanie Turcovce - 3. kolo
pdf Testovanie Turcovce - 2. kolo
pdf Verejná vyhláška - Rozšírenie distribučnej siete plynovodu obce Hrubov
pdf Testovanie Turcovce
pdf Uznesenie vlády SR
pdf AMO - registrácia chovov
pdf Regionálna tlačová správa SODB
pdf Prerušenie distribúcie elektriny
pdf Regionálna tlačová správa SODB
pdf Alchýmia triedenia komunálneho odpadu
pdf Africký mor ošípaných
pdf Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Humenné
pdf Výberové konanie - hlavný kontrolór obce
pdf Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
pdf Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
pdf Úprava stránkových hodín
pdf Opatrenie pri ohrození verejného zdravia
PDF Opatrenie o zákaze a obmedzení prevádzok
pdf Režimové opatrenie
pdf Verejná vyhláška - zákaz hromadných podujatí
pdf Usmernenie hlavného hygienika
pdf Usmernenie MŠVVŠ SR
pdf Usmernenie MŠVVŠ SR
pdf Harmonogram zberu KO
PDF Správa o hodnotení strategického dokumentu
pdf Úroveň vytriedenia KO - 2019
pdf Informácia pre obhospodarovateľov lesa
pdf Záverečné stanovisko strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020"
pdf Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov