Dokumenty

Smernice, zásady
pdf Zásady tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby
pdf Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
pdf Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami
pdf Zásady odmeňovania poslancov OZ
pdf Zásady o úhradách za poskytované služby
pdf Smernica o sťažnostiach a petíciách
pdf Smernica o postupe vykonávania finančnej kontroly
pdf Zásady obehu účtovných dokladov
pdf Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie
pdf Vnútorná smernica o spôsobe účtovania a oceňovacia DM
pdf Dodatok č. 1 k Vnútornej smernici o spôsobe účtovania a oceňovania DM
Ostatné dokumenty
docx PHSR 2016-2023
pdf Rokovací poriadok OZ
pdf Organizačný poriadok OZ
pdf Štatút obce
Správy audítora
pdf Správa audítora 2017
PDF Správa audítora 2016
pdf Správa audítora 2015
pdf Správa audítora 2014
pdf Správa audítora 2013
Výročné správy
pdf Výročná správa 2017
pdf Výročná správa 2016
pdf Výročná správa 2015
pdf Výročná správa 2014
pdf Výročná správa 2013
Záverečné účty
pdf Záverečný účet obce 2017
pdf Záverečný účet obce 2016
pdf Záverečný účet obce 2015
pdf Záverečný účet obce 2014
pdf Záverečný účet obce 2013
Rozpočet
pdf Rozpočet 2019
pdf Rozpočet 2018
pdf Rozpočet 2017
pdf Rozpočet 2016
pdf Rozpočet 2015
pdf Rozpočet 2014
pdf Rozpočet 2013
VZN
pdf VZN č. 2/2017 - vylepovanie volebných plagátov
pdf VZN č. 1/2017 - nakladanie s komunálnymi odpadmi
pdf VZN č. 1/2015 - nájomné byty
pdf VZN č. 3/2013 - nájomné byty
pdf VZN č. 1/2013 - financovanie záujmového vzdelávania
pdf VZN č. 1/2012 - miestne dane
pdf Dodatok č. 1/2015 k VZN č. 1/2012
pdf Dodatok č. 1/2014 k VZN č. 1/2012
pdf VZN č. 2/2011 - vytváranie zdravého ŽP
pdf VZN č. 12/2006 - chov psov