Dokumenty

Smernice, zásady
pdf Zásady tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby
pdf Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
pdf Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami
pdf Zásady odmeňovania poslancov OZ
pdf Zásady o úhradách za poskytované služby
pdf Smernica o sťažnostiach a petíciách
pdf Smernica o postupe vykonávania finančnej kontroly
pdf Zásady obehu účtovných dokladov
pdf Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie
pdf Vnútorná smernica o spôsobe účtovania a oceňovacia DM
pdf Dodatok č. 1 k Vnútornej smernici o spôsobe účtovania a oceňovania DM
Ostatné dokumenty
docx PHSR 2016-2023
pdf Rokovací poriadok OZ
pdf Organizačný poriadok OZ
pdf Štatút obce
Správy audítora
PDF Správa audítora 2016
pdf Správa audítora 2015
pdf Správa audítora 2014
pdf Správa audítora 2013
Výročné správy
pdf Výročná správa 2016
doc Výročná správa 2015
doc Výročná správa 2014
doc Výročná správa 2013
Záverečné účty
pdf Návrh Záverečného účtu 2017
pdf Záverečný účet obce 2016
doc Záverečný účet obce 2015
doc Záverečný účet obce 2014
doc Záverečný účet obce 2013
Rozpočet
doc Rozpočet na rok 2018
doc Rozpočet na rok 2017
doc Rozpočet na rok 2016
doc Rozpočet na rok 2015
doc Rozpočet na rok 2014
doc Rozpočet na rok 2013
VZN
pdf VZN č. 2/2017 - vylepovanie volebných plagátov
pdf VZN č. 1/2017 - nakladanie s komunálnymi odpadmi
pdf VZN č. 1/2015 - nájomné byty
pdf VZN č. 3/2013 - nájomné byty
pdf VZN č. 1/2013 - financovanie záujmového vzdelávania
pdf VZN č. 1/2012 - miestne dane
pdf Dodatok č. 1/2015 k VZN č. 1/2012
pdf Dodatok č. 1/2014 k VZN č. 1/2012
pdf VZN č. 2/2011 - vytváranie zdravého ŽP
pdf VZN č. 12/2006 - chov psov